Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Zapytania ofertowe

 


 

Borkowice, 12 stycznia 2016 r.

 

 

                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach

zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS do budynków: 

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Borkowicach,
 •  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rzucowie,

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i  dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS
w ilości 40 000 litrów z możliwością zmniejszenia, do budynków dydaktycznych 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Borkowicach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rzucowie.

 Olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS winien posiadać max. 0,10% zawartości siarki oraz wartość opałową  min. 42,60MJ/kg , zawartość stałych ciał obcych nie większą niż 24 mg/kg.

Dostawa sukcesywna według telefonicznych dyspozycji zamawiającego składanych na 3 dni przed wymaganym terminem dostawy do kotłowni w w/w placówkach. Warunki płatności za dostawę - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane według cen obowiązujących w dniu zakupu u producenta PKN ORLEN pomniejszone
o upust cenowy udzielony Zamawiającemu w złożonej ofercie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

dostawy sukcesywne na przestrzeni : w okresie  25.01.2016 r. – 24.01.2017 r.

 

3.  Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  cena

 • Cena oferowana dostawy 1 litra oleju opałowego powinna być podana następująco:

- jako „bazową cenę” do przetargu przyjmujemy cenę netto (bez VAT)  aktualną na dzień  19.01.2016 r.  na  podstawie strony internetowej  www.orlen.pl ;

- wysokość marży handlowej (upustu) w stosunku do ceny  wskazanej w pkt.1 w zł.,

-  stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);
-  cena brutto (z VAT);

 • Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT)
 • Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
 • Ustalenie ceny dostawy 1 litra oleju opałowego w dostawach dokonywane będzie według ceny  netto producenta opublikowanej na jego stronie internetowej obowiązującej w dniu dostawy partii towaru przez Zamawiającego z uwzględnieniem marży handlowej – (upustu)  dostawcy zaoferowanej w ofercie przetargowej i obowiązującej stawki podatku VAT.
   Zaoferowana  przez dostawcę marża handlowa (upust) obowiązywać będzie przez cały okres  obowiązywania umowy.

4.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnego Zespołu Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS”.   

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Wiśniewskiego 8, 26-422 Borkowice

do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 1500

 

 1. Termin otwarcia ofert:

22 stycznia 2016 r.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Zofia Sobczak, tel. 48 675 7001, adres mailowy gzoborkowice@interia.pl.

 

 

 1. 8.     Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty

w Borkowicach
Zofia Sobczak
NAZWA I ADRES  OFERENTA

………………………………………….

…………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………

Nr faksu:      ……………………………

        OFERTA 

 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:    Dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS
do eksploatowanych przez Zamawiającego kotłowni w okresie  25.01.2016 r. – 24.01.2017 r.

1.   Oferuję/emy realizację sprzedaży i dostaw, objętych postępowaniem:

olej opałowy lekki – wartość opałowa nie niższa niż 42, 60MJ/kg, zawartość siarki nie więcej niż 0,10%, zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg - łączna ilość około 40.000 litrów – sukcesywna dostawa wg telefonicznych dyspozycji „Zamawiającego” składanych na 3 dni przed wymaganym terminem dostawy, dostawy samochodowe loco magazyn zamawiającego, warunki płatności za dostawę – przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury – według:

a)      cena jednostkowa (Co) złotych netto - ………………… za 1 litr oleju

b)      stawka podatku VAT - …………………….. %

c)      cena jednostkowa (CB) złotych brutto - ……………….. za 1 litr oleju

 

Jako bazę cenową (C(…)) do przetargu przyjmujemy cenę netto 1 litra oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS u producenta PKN ORLEN S.A. na dzień 19.01.2016 r. (cena opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl) wynoszącą złotych netto – ………. za 1 litr oleju.

W oparciu o podaną cenę jednostkową (Co) 1 litra oleju obliczamy stałą wartość współczynnika regulującego cenę w dniu sprzedaży, która wynosi:

Op = C (cena na dzień 19.01.2016 r.)- Co

Gdzie:

Op – współczynnik regulujący cenę w dniu sprzedaży

C (na dzień 26.11.2014 r.) – „baza cenowa” – cena detaliczna netto 1 litra oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS w dniu 19.01.2016 r. opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl

Co – cena jednostkowa 1 litra oleju zaproponowana w ofercie

Op – jest kwotą, która będzie obowiązywać w okresie związanym podpisaną umową przy każdorazowej dostawie paliwa.

d)      Współczynnik oferenta (Op) wynosi …………………….. zł/l

 

Cena jednostkowa (CB) brutto

[zł/l]

Planowana do zamówienia ilość oleju opałowego

[l]

Wartość zadania  [zł brutto]

1x2

1

2

3

 

……………………………….

 

40.000

 

……………………………….

 

Cena 1 litra oleju w chwili zakupu obliczana będzie według wzoru matematycznego:

Cj = Cd - Op

Gdzie:

Cj – jednostkowa cena netto jaką Zamawiający zapłaci dostawcy za 1 litr oleju

Cd – cena netto oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS obowiązująca w dniu dostawy opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Op – stały kwotowy upust (wartość współczynnika regulującego cenę, o którym mowa powyżej)

 

2.   Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi i/lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 • Atest ewentualnie świadectwo jakości stwierdzające, że proponowany przez wykonawcę olej opałowy odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w przedmiocie zamówienia.

 

 

                                                                                                Podpisano:

 

                                                                                    ...............................................

                                                                                             (upełnomocniony przedstawiciel)

 

 

 

    .....................................................  dnia, .....................................         

 

 

 


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Borkowice, 17 czerwca 2015 r.

                                                                                             

 

                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Dowóz uczniów z terenu Gminy Borkowice do szkół w roku szkolnym 2015/2016 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Borkowice do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i  Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Rzucowie oraz do Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Przysusze w roku szkolnym 2015/2016

 

Zadanie 1   

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
z miejscowości Politów  (dowóz i odwóz) - 8 km

Zadanie 2   

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8 
z miejscowości Gródek i Zdonków (dowóz i odwóz  ) -13 km, 

Zadanie 3

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie, ul. Szkolna 33
z miejscowości: Bryzgów, Rusinów, Kochanów (dowóz i odwóz ) - 13 km

 Zadanie 4

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przysusze z miejscowości Wola Kuraszowa, Rzuców i Smagów ( dowóz
 i odwóz) oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie, ul. Szkolna 33
z miejscowości Wola Kuraszowa   – 36 km      

 Zadanie 5

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie, ul. Szkolna 33
 z miejscowości Ninków - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz z ul. Nowy Świat w Rzucowie –  (dowóz i odwóz ) – 11 km

Szczegółowy opis  poszczególnych zadań określa załącznik do Zapytania  .

 

            Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający
w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras.

            Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę.

          Zamawiający wymaga aby czas realizacji dowozu do każdej palcówki wskazanej
w specyfikacji  nie był dłuższy niż 40 minut.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W takim przypadku każde
z wyodrębnionych zadań zamówienia - zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5  – stają się pięcioma częściami zamówienia.  Wykonawca składa ofertę na jednym formularzu – oferta może dotyczyć jednego wybranego zadania, kilku dowolnych zadań lub wszystkich pięciu zadań. W formularzu należy zaznaczyć, na które zadanie składana jest oferta częściowa.  

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2015 r.
do 30 czerwca 2016 r.

 

 1. Okres gwarancji:

..................................... nie dotyczy ................................................................

 

4.  Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

4.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny, która
        stanowić będzie 100 % kryterium oceny ofert.

4.2. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
       względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
       Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
       Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
        zaoferowane w złożonych ofertach.

4.4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny  ofert:

a)      Cena oferty    – 100%,

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

                                                     cena za 1 wozokilometr oferowana najniższa

                                                                    c  =             -------------------------------- x 100 %

                                                           cena za 1 wozokilometr oferty badanej

4.5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.  Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.6. W przypadku składania ofert częściowych, powyższe kryteria będą miały zastosowanie do  poszczególnych zadań objętych zamówieniem.

 

5.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego-
Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Wiśniewskiego 8  do dnia 26.06.2015 r.
do godz.900
 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na Dowóz uczniów z terenu Gminy Borkowice do szkół w roku szkolnym 2015/2016,  nie otwierać przed  26.06.2015 r. do godz.910  

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty – Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach

 

 1. Termin otwarcia ofert  26.06.2015 r. do godz.910  

 

 1. 8.     Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Zofia Sobczak, tel. 48 675 7001,

   gzoborkowice@interia.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

 


Załącznik nr 3a do Regulaminu

………………………………………………

(miejscowość, data)

 

Pieczątka oferenta

 

OFERTA

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące

 ...............................................................................................................................................

składam ofertę następującej treści:

 1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowe za:

Zadanie 1 – cenę za 1 wozokilometr brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

Zadanie 2 - cenę za 1 wozokilometr brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

Zadanie 3 - cenę za 1 wozokilometr brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

Zadanie 4 - cenę za 1 wozokilometr brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

Zadanie 5 - cenę za 1 wozokilometr brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

 1. Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………

 1. Warunki płatności:

……………………………………………………………………………………

 1. Oświadczam, że:

-        zapoznaliśmy się z projektem umowy,

-        zobowiązujemy się do podpisania umowy  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 1. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
 2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:

          OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
           zamówienia publicznego, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
           o  udzielenie zamówienia publicznego.
7.
Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej


                                                       U M O W A   (projekt)

Zawarta w dniu    …………………...... 2015 roku w Borkowicach, pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8, 26-422 Borkowice,  reprezentowanym przez:

Zofię Sobczak  – Kierownika

zwanego dalej   „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w  …………....................................., ul. ……………….…..............…............., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w …………......................................................... lub KRS  pod
nr ……………………....................., posiadającą NIP ..............................................
REGON  ............................................................. , reprezentowaną przez:

………………………………………….

zwanymi dalej   „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści.

                                                                                              § 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Borkowice do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie oraz do Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przysusze w roku szkolnym 2015/2016

                                                                                         § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu w celu przewozu uczniów do szkół
z miejscowości, w której zamieszkują oraz ze szkół do miejscowości zamieszkana.

2. Wykonawca będzie realizował dowóz uczniów pojazdem o liczbie miejsc zapewniającej miejsce siedzące wszystkim dowożonym uczniom.

3. Ewentualny dojazd do przystanku początkowego i powrót po zakończeniu dowozu oraz dodatkowe przejazdy poza wyznaczonymi kursami nie objęte niniejszą umową nie będą płatne przez Zamawiającego.

4. Wykonawca dokona ubezpieczenia przewożonych osób na swój koszt.

5. Wykonawca do realizacji niniejszej umowy wyznaczy kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.          

                                                                                             § 3

1. Podstawą opracowania planu przewozu będzie harmonogram uzgodniony z dyrektorami poszczególnych szkół zawierający;

- trasy przewozu,

- liczbę przewożonych uczniów,

- godziny dowozu i odwozu uczniów.

2. Zmiana zadań rzeczowych ujętych w planie przewozu dla ważności, wymaga uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

                                                                                             § 4

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i przyjmuje  zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

2. Pojazdy jakimi będzie świadczona usługa przewozowa muszą być oznaczone w sposób przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne a stan techniczny pojazdów odpowiadający wymogom stawianym do pojazdów przewożących osoby.

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi terminowo według podanego rozkładu zajęć
w szkole.

4. W przypadku niemożności wykonania umowy z powodu braku pojazdu spowodowanego awarią, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego
i zapewnić transport zastępczy, którego wprowadzenie nie wpłynie na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                                                             § 5

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń.

 1. Cena jednostkowa (ryczałtowa) za 1 przejechany wozokilometr trasy za świadczenie usługi dowozu dzieci i młodzieży wymienionej w § 1 niniejszej umowy wynosi:

(zależnie od zadania, na którego realizację podpisywana jest umowa)

W ramach zadania 1:

cena brutto      .............................................. zł

(słownie:................................................................................................................),

w tym:

cena netto        .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

oraz:

podatek VAT    .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

i/lub

W ramach zadania 2:

cena brutto      .............................................. zł

(słownie:................................................................................................................),

w tym:

cena netto        .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

oraz:

podatek VAT    .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

i/lub

W ramach zadania 3:

cena brutto      .............................................. zł

(słownie:................................................................................................................),

w tym:

cena netto        .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

oraz:

podatek VAT    .............................................. zł

i/lub

W ramach zadania 4:

cena brutto      .............................................. zł

(słownie:................................................................................................................),

w tym:

cena netto        .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

oraz:

podatek VAT    .............................................. zł

i/lub

W ramach zadania 5:

cena brutto      .............................................. zł

(słownie:................................................................................................................),

w tym:

cena netto        .............................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

oraz:

podatek VAT    .............................................. zł

 1. Wynagrodzenie nie może być zwiększane, ani waloryzowane.
 2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczenie za świadczenie usługi dowozu dzieci i młodzieży  wymienionej w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury miesięcznie z dołu przyjmując stawkę zgodnie z § 5 za 1  wozokilometr razy ilość wozokilometrów przejechanych w ciągu  miesiąca.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie zostanie zmienione w okresie trwania umowy, chyba że zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.                                                                       

§ 6

Termin realizacji umowy

 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy od 1 września 2015 r. do
  30 czerwca 2016 r.
 2. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres prac objętych umową

 

 

§ 7

Z chwilą przerwania świadczeń usług przewozowych przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni funkcjonowanie komunikacji na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. Strony uzgadniają,  że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

a)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4 % za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynikającej z faktury kwoty należnej za wykonaną usługę,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, 50 złotych za każde spóźnienie wynikłe z winy Wykonawcy w stosunku do ustalonego rozkładu jazdy.

3. Zastrzeżenie zapłaty kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez każdą ze stron odszkodowania na zasadach ogólnych, w razie powstania szkody przekraczającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w przypadku powstania szkody  spowodowanej innymi okolicznościami niż wskazane w ust. 2.

                                                                      § 9

1. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania  umowy w sytuacjach nie wywiązania się którejkolwiek ze stron za  trzy  miesięcznym okresem wypowiedzenia .

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w sytuacji dopuszczenia się przez Wykonawcę rażących zaniedbań i uchybień, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nie wywiązania się  Wykonawcy z postanowień  § 4.                                                                     

                                                                          § 10

Wszelkie spory  wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

                                                                                       § 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

-  Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

                                                                                            § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..                                   ……………………………………….

                                                                                                                Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

(pieczęć firmy)

                                                                                        ……………..…………………………………

                                                                                          (miejscowość, data)

 

Nazwa Wykonawca ………………………………………..

Adres Wykonawcy  ………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dowóz uczniów z terenu Gminy Borkowice do szkół w roku szkolnym 2015/2016”, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów
  z terenu Gminy Borkowice do szkół w roku szkolnym 2015/2016
   na podstawie art. 22  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.

 

 1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności przewidzianej przetargiem
 2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi,
 3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

……………………………………………………

                                                                                                                                                                                     /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

 

             

 

 


                                                    Borkowice, dnia 16.05.2014r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 30 kwietnia 2014 r. pn. Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, wybrana została najkorzystniejsza oferta  firmy: Biuro Usług Turystycznych WEKTUR, ul. Krakowska 11, 26-400 Przysucha, która w kryterium, jakim jest najniższa cena uzyskała 100 punktów.

 

W postępowaniu zostały złożone również oferty niżej wymienionych firm:

1. ESKAPADA Biuro Przewodnickie Włodzimierz Pawełczyk, Ul. Obrońców Warszawy 6,
     26-600 Radom, które otrzymało – 85,04 punktów

2. PHU EWWATOURE Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1,  26-110 Skarżysko Kamienna, które
     otrzymało – 71,37 punktów

 

 

 

 

                                                                                        Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                                           Oświaty w Borkowicach

 

                                                                                                     Zofia Sobczak

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                     Borkowice, dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

Zamawiający:

Gminny Zespół Oświaty

w Borkowicach

26-422 Borkowice

Ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8

Tel/fax  486757001

 

Gminny Zespół Oświaty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, pn:

 

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 1. I.                   Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro.

 

 1. II.                Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zapytanie ofertowe, formularz ofertowy:

www.borkowice.asi.pl

 

 1. III.             Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  w Borkowicach realizowane w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-103/13, pn. „Inwestujemy w młode pokolenie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 1. Zamówienie obejmuje :

 

     a)  dwa wyjazdy jednodniowe do teatru muzycznego „Roma” w Warszawie (spektakl
          dla młodzieży „Adonis ma gościa” ) (30 uczniów + 2 opiekunów)

     b) dwa wyjazdy dwudniowe w Góry Świętokrzyskie:   (30 uczniów + 2 opiekunów)

         - zwiedzanie Kielc połączone z koncertem w Filharmonii Świętokrzyskiej

         - Świętokrzyski Park Narodowy,  Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu ,

     c)  dwa wyjazdy jednodniowe do Warszawy : (40 uczniów + 3 opiekunów)

               - wizyta w Centrum Nauki Kopernik – wystawy stałe

         - Centrum Nauki Kopernik – planetarium

         - wizyta w ZOO

 

 

     d)  dwa wyjazdy dwudniowe do Łodzi i Bełchatowa (40 uczniów + 2 opiekunów )

               - Bełchatów - zwiedzanie interaktywnej Ekspozycji PGE Giganty Mocy

                                    - zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

                                    - wycieczka na Górę Kamieńsk

             - Łódź – zwiedzanie Muzeum Kinematografii

                         - zwiedzanie Muzeum Fabryki w Manufakturze

                         - zwiedzanie Szkoły Filmowej

                         - zwiedzanie - Księży Młyn

 

 1. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 ze zm.)
 2. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
 3. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących, Wykonawca ubezpiecza pojazd i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu
   i pozostających w związku z przewozem.
 4. W ramach wyjazdów organizator zobowiązany jest zapewnić:

- dla zadań 2 b i 2 d – noclegi w pokojach 2- 4 os., wyżywienie ( 1 śniadanie, 2 obiady  dwudaniowe,  1 kolacja)

- dla zdania 1 c – wyżywienie ( 2 posiłki)

- dla zadań 2b, 2c, 2d – przewodnika

      7. Wszystkie wyjazdy sprzed budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
            w Borkowicach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

8.   Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy.

9. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia będą uzgodniona z wykonawcą
      po podpisaniu umowy.

 

 1. IV.             Termin wykonania zamówienia:

      Od maja 2014 do czerwca 2015 r. -  jeden cykl wycieczek w jednym roku szkolnym.
      W roku szkolnym 2013/2014 przewidywany termin realizacji maj - czerwiec 2014 r.,
      natomiast w roku szkolnym 2014/2015 kwiecień – czerwiec 2015 r.

 

 

      V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
       spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków dotyczących:

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli
 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
 wykonania zamówienia:

 

VI. Dokumenty niezbędne złożone w ofercie:

 

 1. formularz ofertowy,

      2.   oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności

      3.   oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

      4.  oświadczenie o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
            zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

 

Brak jakiegokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie ofert.

 

 

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena brutto za całe zamówienie

100%

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dania 14.05.2014 do godz. 1430 w biurze Gminnego Zespołu Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8.

 

IX. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć nastąpi  dnia 14.05.2014 r.
 o godz. 1500  w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8.

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Zofia Sobczak, Tel. 48 675 7001

 

XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,

 

 

                                                                                                       Koordynator projektu

 

                                                                                           Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty

                                                                                                           Zofia Sobczak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1.                             

……………………………………
    nazwa i adres wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia – zapytanie ofertowe na
 Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oferujemy:

 

 1. Wykonanie w/w zadania oferujemy w cenie brutto (z podatkiem VAT)

 

…………………………… zł. brutto (słownie: …………………….……………… zł)

      Powyższa cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty i czynności określone w zapytaniu
      ofertowym.

 

 1. Zobowiązujemy się do realizacji zadania zgodnie z terminem określonym w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się
  w zapytaniu ofertowym i, że nie wnosimy uwag oraz akceptujemy go bez zastrzeżeń.
 3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 4.  Do oferty dołączono :

 

 • ……………………………………………………….
 • ………………………………………………………..
 • ………………………………………………………..

 

 

 

 1. Nazwa i adres podmiotu / podmiotów składających ofertę:

 

………………………………………………

……………………………………………….

NIP ………………………………………….

REGON ……………………………………..

 Tel. ………………………………………….

Fax ………………………………………….

 

 

 


 

 

                                                                               Borkowice, dnia 16.04.2014r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 08 kwietnia 2014 r. pn. Prowadzenie badań pedagogicznych w ramach zadania Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach realizowanego w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia według poniższego zestawienia.

 

.

Wybrano oferty, które uzyskały 100,0 punktów dla poszczególnych części.

Nazwa części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium
CENA 100%

Razem

- opracowanie diagnozy psychologicznej i predyspozycji zawodowej ze wskazaniem  dalszego kierunku i poziomu kształcenia dla 23 uczniów III klasy gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014  oraz dla 20 uczniów gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

- indywidualne spotkania z uczniami
 i ich rodzicami (przekazanie opinii)

 

Marta Stancelewicz – Kwiecień

26-400 Przysucha

86,32

86,32

Barbara Kwiecień – Jakubiak

26- 400 Przysucha

Ul. Młyny 42 a

100,00

100,00

Ewa Ziomek

26- 400 Przysucha

93,95

93,95

opracowanie diagnozy pedagogicznej dla 23 uczniów III klasy gimnazjum
i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014  oraz dla 20 uczniów gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

.

 

Dorota Mazur

78,57

78,57

Ewa Maroszek

91,66

91,66

Halina Skorupa

26-400 Przysucha

 

100,00

 

100,00

 

 

                                                                                        Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                                           Oświaty w Borkowicach

 

                                                                                                     Zofia Sobczak

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Borkowice, dnia 08 kwietnia 2014r.

 

 

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach
 26-422 Borkowice
Ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8

Tel/fax  486757001

 

Gminny Zespół Oświaty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 14 000 euro, pn:

Prowadzenie badań pedagogicznych w ramach zadania Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach realizowanego w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań pedagogicznych w ramach zadania Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 89 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, realizowanego w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, według podziału na części:

 

Część I - opracowanie diagnozy psychologicznej i predyspozycji zawodowej ze wskazaniem  dalszego kierunku i poziomu kształcenia dla 23 uczniów III klasy gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014  oraz dla 20 uczniów gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

- indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami (przekazanie opinii)

 

Cześć II - opracowanie diagnozy pedagogicznej dla 23 uczniów III klasy gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014  oraz dla 20 uczniów gimnazjum i 23 uczniów klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

Celem realizacji badań pedagogicznych jest zebranie niezbędnych danych potrzebnych do sformułowaniu opinii o uczniu poprzez dokonanie czynności diagnostycznych w zakresie umiejętności uczenia się, występowania specyficznych trudności w uczeniu, stopnia opanowania materiału, motywacji do nauki, określenie potrzeb i możliwości rozwojowych
i edukacyjnych ucznia, wyboru poziomu kształcenia w przyszłości.

 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od podpisania umowy do
30 czerwca 2015 r. Szczegółowe terminy realizacji będą określone przez Zamawiającego
w umowie.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w ofercie działalności oraz posiadają wiedze i doświadczenie.

Wymagania niezbędne dla części I.
1. wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,
2. doświadczenie w pracy z młodzieżą

Wymagania niezbędne dla części II .
1. wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika,
2. doświadczenie w pracy z młodzieżą

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV 85121270-6 – poradnictwo psychologiczne
CPV 80000000-4 – usługi edukacyjne

Rodzaj zamówienia: usługa

5. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie

6.  Opis kryteriów wyboru oferty
a) Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
 Cena  - 100%
Maksymalnie zdobyć można 100 punktów.
b) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c)  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury (lub rachunku)

7. Oferty na poszczególne części należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15.04.2014 r. do godz. 1530 w siedzibie Zamawiającego w Gminnym Zespole Oświaty w Borkowicach,  26-422 Borkowice ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8.

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoba do kontaktu: Zofia Sobczak
Nr telefonu kontaktowego: 48/6757001

8. Integralną częścią niniejszego „Zapytania ofertowego” stanowi  - Formularz ofertowy


                                                                                                            zatwierdzam

                                                                                                                           Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                                                                              Oświaty w Borkowicach
                                                                                                                                Zofia Sobczak

……………………………

 

   Nazwa oferenta                                                                                          ..............................

                                                                                                                          data

                                                                  OFERTA

 

                                                                                  Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach
                                                                                   26-422 Borkowice
                                                                                   Ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8

 

 

 

Odpowiadając zapytanie ofertowe z dnia 08 kwietnia 2014 r. na prowadzenie badań pedagogicznych w ramach zadania „Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe”
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach realizowanego w ramach projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia dla części ………..                                         
   za cenę:  brutto ………………………………

 

 

 

Nazwa usługi

Cena jednostkowa

Ilość

Wartość

Diagnoza psychologiczna i predyspozycji zawodowych ze wskazaniem dalszego kierunku i poziomu kształcenia

 

………….. zł za diagnozę dla
1 ucznia

 

89

 

……………

 

Diagnoza pedagogiczna

 

………….. zł za godzinę

 

89

 

……………..

Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami (przekazanie opinii)

 

………….. zł za 1 spotkanie

89

 

……………..

Całkowita cena brutto

-

-

 

 

 

Słownie: .......................................................................................................................................

 

 

2.     Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

 

3.     Oświadczam, że posiadam wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

 

............................................................

            Data i podpis oferenta

 

 


 

 

                                                                                       Borkowice, dnia 28.03.2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Zakupu i dostawa pomocy naukowych na potrzeby projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, wybrana została najkorzystniejsza oferta  firmy: Pomoce Szkolne Artur Adamski WEKTUR, Ul. Czerska 33 86-005 Białe Błota / k. Bydgoszczy, która w kryterium, jakim jest najniższa cena uzyskała 100 punktów.

 

W postępowaniu zostały złożone również oferty niżej wymienionych firm:

 

1. MERIKON Zygmunt Wroński, Ul. Trzcinica 253, 38-207 Przysieki, która uzyskała
    85,99  punktów

 

2. Lech Klimkowski, Ul. Smyczkowa 4/34, 20-844 Lublin, która uzyskała
    88,34  punktów.

 

 

 

                                                                                        Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                                           Oświaty w Borkowicach

 

                                                                                                     Zofia Sobczak

 

 

 


 

                                                                                                Borkowice, dnia 21 marca 2014 r.

 

Zamawiający:

Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach
 26-422 Borkowice
Ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8

Tel/fax  486757001

gmzeo@interia.pl      

 

Gminny Zespół Oświaty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 14 000 euro, pn:

 

Zakup i dostawa pomocy naukowych na potrzeby projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i pomocy naukowych, określonych w załączniku do niniejszego zapytania.

 

2. Termin realizacji umowy:

7 dni od podpisania umowy

 

3. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena – 100%

 

a)      cenę oferowaną stanowi łączna cena brutto  (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia,

b)      Cenę za przedmiot zamówienie Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,

c)      Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Miejsce i termin składania ofert:

a)      ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania,

b)      Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2014 r. do godz. 1000 w Gminnym Zespole Oświaty w Borkowicach osobiście, pocztą, faksem lub mailem.

 

                                                                                              Zatwierdził:

                                                                                 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
                                                                                                               w Borkowicach
                                                                                                                 Zofia Sobczak

 

                                                                                                        Załącznik do

 

Zapytania ofertowego na zakup i dostawa pomocy naukowych  na potrzeby projektu
nr POKL.09.01.02-14-103/13 pn. „Inwestujemy w młode pokolenie”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego z dnia 21.03.2014 

 

 

Wykonawca:

 Nazwa  …………………………………………………………………..……………………………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………………………….

 

Tel. …………………………………………,  e-mail ……………………………………………….......

 

NIP …………………………………………,  REGON ………………………………………………

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2014 r. składam poniższą ofertę.

 

         Oferuję na rzecz Zamawiającego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  pn. „ Inwestujemy w młode pokolenie” POKL.09.01.02-14-103/13” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę:

 

Cena oferty: ……………………………………………………………………….

(słownie: …………………………………………………………………………..)

 

KALKULACJA

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1.

Mikroskop szkolny (gimnazjum)

Sztuka

8

 

 

2

Lupy (zestaw klasowy 12 sztuk)

Zestaw

1

 

 

3

Termometr demonstracyjny  (61 cm)

Sztuka

1

 

 

4

Globus polityczny średnica 22 cm

Sztuka

10

 

 

5

 Kompas demonstracyjny – średnica 10 cm

Sztuka

1

 

 

6

Wskaźnik laserowy do 100 m

Sztuka

1

 

 

7

Bryły duże 15 cm,. – komp. 10 sztuk

Komplet

2

 

 

8

Figury pół i siatki brył do szkoły podstawowej ( z magnesami)

Zestaw

1

 

 

9

Magnetyczne przybory tablicowe (zestaw)

Zestaw

1

 

 

10

Logopedia – 5 programów do diagnozowania i terapii logopedycznej

+ laptop

1 zestaw

1

 

 

11

Tablica układ współrzędnych  sucho ścieralna 85x100

Sztuka

1

 

 

12

Radiomagnetofon (CD + USB)

Sztuka

1

 

 

13

Tablica interaktywna Avatek TT – BOARD 2080 technologia optyczna

Sztuka

1

 

 

14

Projektor krótkoogniskowy + komputer (laptop)  z oprogramowaniem

Sztuka

1

 

 

15

Zestaw do elektroniki do gimnazjum (Zestaw Arduino UNO R3 Mega Starter Kit + sekrety elektroniki 1200 eksperymentów + Elektroniczny zestaw edukacyjny dla początkujących - wersja MAXI )

1 zestaw

1

 

 

16

MULTIMETR UNIWERSALNY UNI-T UT139B TRUERMS

Sztuka

1

 

 

17

Aparat cyfrowy do prowadzenie zajęć foto-video (szkoła podst. + gimnazjum)

Sztuk

1

 

 

18

Kamera cyfrowa do prowadzenie zajęć foto-video (szkoła podst. + gimnazjum)

Sztuka

1

 

 

19

Programy edukacyjne do tablicy interaktywnej:

- Matematyka - pakiet przedmiotowy - gimnazium  

- Fizyka - pakiet przedmiotowy – gimnazium

- Informatyka – plansze interaktywne – gimnazjum – CD – ROM

- Exam Challenges 1 Interactive Whiteboard - GIMNAZJUM - program multimedialny. Pearson Longman

- Exam Challenges 2 Interactive Whiteboard - GIMNAZJUM - program multimedialny. Pearson Longman

Zestaw (komplet

1

 

 

 

 

                                                                      ………………………………….
                                                                                  podpis oferenta