Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Konkursy na stanowiska urzędnicze

 


 

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkola Samorządowego

w Ninkowie

 

 

 

1.  Do kon­kursu może przy­stą­pić osoba, która spełnia wyma­ga­nia określone w  roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 27 paź­dzier­nika 2009 r. w spra­wie wyma­gań, jakim powinna odpo­wia­dać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach publicz­nych szkół i rodza­jach publicz­nych pla­có­wek  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)
 

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcją  funkcjonowania i rozwoju
     przedszkola, 

b) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub
    innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo
    kandydata, 

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

    - stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
       nauczycielem,

 d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii
      dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
       w lit. c,

 e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
     dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom
     ukończenia  studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
     z zakresu  zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
     zarządzania oświatą, 

f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
     stanowisku kierowniczym,

 g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
     ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
      przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
     z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
     z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
     publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) ,

 j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
     z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
     bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
     Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania
     stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny
     pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
     akademickiego,

 m) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
      ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
      poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
    o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku
    nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
      praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
     z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
     Nr 101,  poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
    dyrektora;

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 

"Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego

w Ninkowie”

 

w terminie do 06 września 2013 r. do godz. 15,00 osobiście w sekretariacie urzędu Gminy
w Borkowicach lub na adres: Urząd Gminy w Borkowicach, ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice

 

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borkowice 

 

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną   powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Borkowice

Robert Fidos