Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Strona Główna

GMINA BORKOWICE- to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim. Siedzibą gminy jest miejscowość Borkowice. Przez wieś i gminę przebiega droga  wojewódzka nr 727. Gminę zamieszkuje 4,6 tys osób. W skład gminy wchodzą sołectwa: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Kochanów, Ninków, Niska Jabłonica, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów i Zdonków.  Wójtem Gminy jest od 2010 roku Robert Fidos a przewodniczącym Rady Gminy Tomasz Zdral. Atutem gminy są walory przyrodniczo krajobrazowe, ciekawa historia oraz czyste środowisko. Szansą  dla gminy jest rozwój turystyki i drobnego, przyjaznego środowisku przemysłu oraz rolnictwa i usług.

 WALORY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE

 
Gmina leży na granicy Garbu Gielniowskiego i Równiny Radomskiej. 36% powierzchni gminy zajmują lasy. Przez jej obszar płyną rzeki: Radomka, Jabłonica i Lutnia. Rozległe kompleksy leśne mają ciekawie wyżłobioną linię brzegową, zróżnicowaną rzeźbę terenu z licznymi jarami i oczkami wodnymi. Na terenie gminy można spotkać rzadkie okazy przyrody w tym dziewięć pomników przyrody: pięć dębów, olszę czarną, modrzewia, buka i platana klonolistnego- jednego z najstarszych i najokazalszych w Polsce. Duża lesistość i cieki wodne stanowią idealne warunki bytowania licznych gatunków zwierząt. Najpiękniejsze punkty widokowe znajdują się na Krakowej Górze oraz w Bryzgowie.

HISTORIA   


Większość miejscowości na terenie gminy powstała w XIV wieku w czasie gdy właścicielami tych terenów byli Duninowie herbu Łabędź. Pierwszy kościół z fundacji Mikołaja Dunina Borkowskiego powstał w 1309r w Borkowicach. W XVIII i XIX wieku w Rzucowie i Borkowicach powstają silne ośrodki przemysłu żelaznego kierowane przez Krygierów i Małachowskich. W XIII wieku w pobliżu Woli Kuraszowej istniał gród graniczny kasztelanii żarnowskiej. Mieszkańcy tych ziem wzięli udział w walkach powstańczych 1830 i 1863 roku oraz wojnach światowych i wojnie z Rosją bolszewicką 1920 roku. Od 1864 r. w Borkowicach istnieje gmina.

Do najbardziej znanych ludzi związanych z naszą małą ojczyzną zaliczamy:

ks. Jan Wiśniewski- proboszcz w Borkowicach w latach 1913-43, społecznik, historyk, archeolog, poeta, bajkopisarz i etnograf.

Antoni Gaszyna z Kaw- powstaniec styczniowy

Franciszek Żarski- dziedzic Ninkowa, oficer liniowy w czasie powstania listopadowego

Antoni Małachowski- dziedzic Borkowic, wojewoda mazowiecki, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej w 1780r.

Janusz Łącki- oficer WP, wójt gminy Borkowice zamordowany w Katyniu 1940r

Józef Suliga- kier. szkoły w Rzucowie, por. AK, org. tajnego nauczania, zamordowany w 1945r.

 TURYSTYKA


 Przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne. Droga wojewódzka 727 jest częścią szlaku cystersów biegnącego od Sulejowa w kierunku Wąchocka. Szlak turystyczny im. ks. Jana Wiśniewskiego (znaki zielone) rozpoczyna się w Skrzyńsku  i biegnie przez gminę Borkowice a kończy się w rezerwacie Ciechostowice pod Szydłowcem. Na jego trasie znajduje się większość zabytków i atrakcji turystycznych gminy. Bazą noclegową są ośrodki wypoczynkowe w Toporni na terenie sąsiedniej gminy Przysucha. Przez gminę biegną również turystyczne szlaki rowerowe Związku Gmin Radomka. Główną przystanią i punktem widokowym dla turystów jest owiana legendą Krakowa Góra. Swoją nazwę zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, któremu przypominała wzgórze na Wawelu.

 ZABYTKI

 Pałac Dembińskich, styl eklektyczny z 1905 roku z parkiem w stylu angielskim i licznymi pomnikami przyrody. Neogotycki kościół parafialny z lat 1829-1845 fundacji Małachowskich w Borkowicach, atrakcją turystyczną jest rzeźba św. Antoniego wyrzeźbiona z samorodka galeny. Wokół kościoła liczne tablice i pomniki ufundowane przez ks. Jana Wiśniewskiego Spichlerz kryty gontem z końca XIX wieku w Borkowicach Modrzewiowy dwór Mokiejewskich z początku XX wieku w Rzucowie pozostałości po ośrodku przemysłu żelaznego w Rzucowie dworki w Ruszkowicach i Ninkowie, nagrobki, figurki i kaplice rozsiane po gminie Borkowice

OŚRODKI PARAFIALNE

 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach- erygowana w 1364 roku, pierwszy kościół z fundacji Duninów w 1309 roku. W parafii żywy jest kult św. Antoniego- odpust 13 czerwca. W maju wierni uczestniczą w procesjach drogi krzyżowej na Krakową Górę. Klasztor sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach. Siostry przybyły do Borkowic w 1939r. Od 1999r. posiadają nowy budynek klasztorny. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzucowie została erygowana    w 1977 roku. Od 1951r. istniała tu kaplica. Nowy kościół poświęcono w 1988 roku.

KULTURA

W gminie prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach przy ul. ks. Jana Wiśniewskiego 7. W ramach jego struktur działają świetlice wiejskie w Borkowicach, Ruszkowicach, Wymysłowie, Radestowie, Ninkowie, Smagowie, Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Woli Kuraszowej. Przy GOK-u funkcjonują: zespół tańca nowoczesnego „Flesz”, liczne koła zainteresowań oraz klub seniora. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Borkowicach w budynku  szkoły podstawowej. Na terenie gminy rękodziełem ludowym i artystycznym zajmuje się Pani Izabela Jarząbek z Bryzgowa oraz mieszkanki Smagowa. W przeglądach śpiewaków ludowych gminę reprezentuje Marianna Fidos z Ruszkowic. Do  cyklicznych imprez gminnych należą:

Muzyczna Majówka- maj

wakacyjny festyn rodzinny- lipiec    

festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego- listopad

 

STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Borkowice - pozyskuje środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Jest organizatorem imprez kulturalnych, festynów i przeglądów.
Ochotnicza Straż Pożarna- składa się z czterech jednostek: OSP Borkowice, OSP Ninków, OSP Rzuców i OSP Wola Kuraszowa. Ochotnicy posiadają nowoczesne garaże oraz wozy ratowniczo-gaśnicze. Związek Harcerstwa Polskiego- na terenie gminy działają dwie drużyny: 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater w Borkowicach oraz 1 Drużyna Starszoharcerska w Rzucowie. Harcerze z Borkowic mają w budynku szkoły harcówkę im. Janusza Łąckiego. Fundacja „A jednak” działa na rzecz odrestaurowania pałacu Dembińskich w Borkowicach. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych- koło w Borkowicach. Lokalna Grupa Działania "Na Piaskowcu".

 OŚWIATA

 Na terenie gminy funkcjonują: Przedszkole Samorządowe w Rzucowie, Niepubliczne Przedszkole s. Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach, szkoły podstawowe w Borkowicach, Ninkowie, Ruszkowicach i Rzucowie, gimnazja w Borkowicach i Rzucowie oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Ruszkowicach.

 SPORT I ZDROWIE


 W gminie działają kluby: Międzygminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PLATAN”- zapasy, klub piłki nożnej Ruszcovia Borkowice- występujący w klasie okręgowej oraz UKS-y w Borkowicach i Rzucowie. Największym sukcesem sportowym było zdobycie mistrzostwa świata w zapasach przez Edytę Witkowską. Podstawową opiekę medyczną zapewnia w gminie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borkowicach i Rzucowie.